Zoon3 ziet op internet dat het beter is om oud papier te verbranden dan om er nieuw papier van te maken. En toch blijven we er papier van maken. Wat ik daarvan vind?

Het idee is als volgt: oud papier wordt apart opgehaald, een papierfabriek maakt daarvan nieuw papier en gebruikt daarbij energie van fossiele brandstoffen. De fabriek is op zoek naar een duurzame energiebron. Het blijkt voor het milieu beter om oud papier te verbranden en die energie te gebruiken voor het maken van nieuw papier uit een duurzaam beheerde bosplantage in de buurt. Tot zover de redenering, waarvan ik gewoon maar uitga dat die klopt. Ik heb toch geen cijfers om die te staven of te weerleggen, en het gaat Zoon3 juist om de redenering tegenover politieke correctheid.

Vind ik dan nog steeds dat we papier apart moeten inzamelen om daar nieuw papier van te maken?

We raken verdwaald in een interessant gesprek over verleden, nu en toekomst. De schillenboer uit mijn jeugd, het ophalen van oud papier voor mijn lagere school, de lompenboer in het dorp die daar een armzalig bestaan voor hem en zijn gezin uithaalde. Die vast geen belasting betaalde overigens. Zijn dochters zaten bij ons op school. De oudste werd LuizenSasja genoemd, maar toen Broer dat lachend thuis herhaalde werd Moeder kwaad. Haar zusje heette Guanita, prachtige naam vond ik dat en ik was heimelijk jaloers…

We praten over de gigantische afvalberg bij Wijster in Drenthe, waar tientallen jaren Randstedelijk afval ligt opgestapeld tot een 51 meter hoge berg, de hoogste berg van Friesland, Groningen en Drenthe. De vijf hoogste bergen van die provincies zijn allemaal vuilstorten uit mijn jeugd (de eilanden niet meegerekend). Het idee was om er compost van te maken en daarmee de arme zandgronden te verbeteren tot vruchtbare landbouwgronden. Zover is het nooit gekomen, gelukkig maar. Nou liggen die bergen daar te liggen voor de komende duizend generaties. Als we dat halen.

We praten over het verbranden van gemengd afval vroeger dat weinig calorische waarde had, en alleen vieze lucht uitstootte. Over het verbranden van het restafval nu waar inderdaad energie mee opgewekt wordt. Het is ook recyclen: energie halen uit het verbranden van onze troep lijkt me prima eigenlijk. Weg met die troep.

We praten over plastic: als we dat zouden kunnen verbranden op een manier die geen giftige vervuiling oplevert, zijn we er echt vanaf. Bermpaaltjes hebben we inmiddels wel genoeg lijkt me.

We praten over de toekomst, Zoon3 zijn toekomst. Als we de naaldbossen van de Veluwe kunnen omzetten in een duurzaam beheerde houtplantage waarmee papier gemaakt wordt, de papierfabrieken daar in de buurt zodat er weinig transport nodig is… Als we de fabrieken kunnen laten draaien op groene energie, bijvoorbeeld opgewekt door het verbranden van lompen en oud papier, op een manier zonder luchtvervuiling…. Als we de restwarmte van die fabrieken kunnen gebruiken voor verwarming van de dorpen en steden in de omgeving (zoals Parenco in Renkum, net opgekocht door Smurfit, van plan is)….

Durf ik dan de discussie met dit politiek incorrecte standpunt aan te gaan?